Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Wydzia?y, jednostki organizacyjne wydzia?ów

Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t

Nazwa Wydzia?u

Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t

Adres

ul. Oczapowskiego 5
10 - 719 Olsztyn

tel: +48 89 523 34 05
tel: +48 89 523 36 40
fax:+48 89 523 38 27

email: bzw@uwm.edu.pl
www: http://www.uwm.edu.pl/wbz  

 

W?adze

Dziekan Wydzia?u

Dr hab. W?adys?aw Kordan prof. UWM
tel: +48 89 523 34 05, 523 36 40
e-mail: wladyslaw.kordan@uwm.edu.pl

Prodziekani

ds. nauki
prof. dr hab. Janina Pogorzelska
tel: +48 89 523 34 05, 523 36 65
e-mail: janina.pogorzelska@uwm.edu.pl

ds. studenckich
Dr hab. Maria Stanek prof. UWM
tel: +48 89 523 34 05, 523 33 79
e-mail: stanekm@uwm.edu.pl

ds. programów i studiów
Dr hab. Wies?aw Sobotka, prof. UWM
tel. +48 89 523 34 05, 523 35 57

e-mail: wies?aw.sobotka@uwm.edu.pl

ds. studiów doktoranckich
prof. dr hab. Janina Pogorzelska
tel. +48 89 523 3405, 523 36 65

 

Dziekanat

DZIEKANAT WYDZIA?U BIOIN?YNIERII ZWIERZ?T
e-mail: bzw@uwm.edu.pl
fax: +48 (0-89) 523 38 27

Kierownik
mgr in?. Marzena Frejnagel
tel: +48 89 523 34 05, 523 36 40
fax: +48 89 523 38 27
e-mail: frejm@uwm.edu.pl

Dziekanat Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 132, 134 i 138, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-34-05, 523-36-40; fax 523-38-27; e-mail: bzw@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-0100; kod finansowy: 0101

Kierownik mgr in?. Marzena Frejnagel
tel. +48 89 523-34-05, 523-36-40


Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierz?t
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 233A, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-33-91; fax 524-01-38; e-mail: kbz@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-0300; kod finansowy: 0103

Kierownik prof. zw. dr hab. Jerzy Strze?ek
tel. +48 89 523-33-91


Katedra Drobiarstwa
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 120-130, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-33-23; e-mail: janj@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-0400; kod finansowy: 0104

Kierownik prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. zw.
tel. +48 89 523-32-86


Katedra Genetyki Zwierz?t
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 114, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-49-77, 523-48-75; e-mail: kgz@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-0500; kod finansowy: 0105

Kierownik prof. dr hab. Stanis?aw Kami?ski
tel. +48 89 523-47-14


Katedra Higieny Zwierz?t i ?rodowiska
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 109, 10-719 Olsztyn
tel.fax 523-32-13; e-mail: zhzis@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-1400; kod finansowy: 0114

Kierownik prof. dr hab. Krystyna Iwa?czuk-Czernik, prof.zw.
tel. +48 89 523-32-13


Katedra Hodowli Byd?a i Oceny Mleka
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 135, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-37-59, fax 523-44-13; e-mail: khb@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-0600; kod finansowy: 0106

Kierownik dr hab. Marek Wro?ski, prof. UWM
tel. +48 89 523-37-59


Katedra Hodowli Koni i Je?dziectwa
ul. Romana Prawoche?skiego 2, pok. 2, 10-718 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-33-96 tel. 523-44-94; e-mail: ewawad@poczta.onet.pl

kod ewidencji korespondencji: 01-0700; kod finansowy: 0107

Kierownik dr hab. Zbigniew Jaworski, prof.UWM
tel. +48 89 523-33-96


Katedra Hodowli Owiec i Kóz
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 140A, 10-719 Olsztyn
tel./ +48 89 523-38-06; fax 523-44-42; e-mail: kolihk@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-1200; kod finansowy: 0112

Kierownik prof. dr hab. Henryk Brzostowski
tel. +48 89 523-38-06


Katedra Hodowli Trzody Chlewnej
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 360, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-48-59; tel./fax 523-32-14; e-mail: falk@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-0800; kod finansowy: 0108

Kierownik prof. dr hab. Janusz Falkowski, prof. zw.
tel. +48 89 523-48-59, 523-32-14


Katedra Hodowli Zwierz?t Futerkowych i ?owiectwa
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 365, 149, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523-32-85; fax 523-44-42; e-mail: khzfil@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-0900; kod finansowy: 0109

Kierownik prof. dr hab. Manfred Oskar Lorek
tel. +48 89 523-32-85


Katedra Pszczelnictwa
ul. S?oneczna 48, pok. 4, 10-710 Olsztyn
tel./ +48 89 523-39-32;  fax/tel. 523 36 37; e-mail: jerzy.wilde@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-1300; kod finansowy: 0113

Kierownik prof. dr hab. Jerzy Wilde, prof. zw.
tel. +48 89 523-38-67, 523 36 37


Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Do?wiadczalnictwa
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 121, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-34-24; e-mail: u.brzostowska@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-1000; kod finansowy: 0110

Kierownik prof. dr hab. Kazimierz Wawro, prof. zw.
tel. +48 89 523-39-15


Katedra Towaroznawstwa Surowców Zwierz?cych
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 161, 162, 10-719 Olsztyn
tel./fax. +48 89 523-38-33; e-mail: ewabur@uwm.edu.pl
kod ewidencji korespondencji: 01-1100; kod finansowy: 0111

Kierownik prof. dr hab. Jacek Kondratowicz, prof.zw.

tel. +48 89 523-42-46


Katedra ?ywienia Zwierz?t i Paszoznawstwa
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, pok. 248, 10-719 Olsztyn
tel./ +48 89 523-33-79; tel./fax 523-35-19; e-mail: kzzgp@uwm.edu.pl
Laboratorium Zwierz?ce, Olsztyn Kortowo III,
tel./ +48 89 523-39-65
kod ewidencji korespondencji: 01-1500; kod finansowy: 0102

Kierownik prof. dr hab. Jan Tywo?czuk
tel. +48 89 523-33-79, 523-35-19


Biblioteka Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t
i Wydzia?u Ochrony ?rodowiska i Rybactwa
ul. Micha?a Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn;
tel./+48 89 523-38-74
kod ewidencji korespondencji: 22-0100; kod finansowy: 2201

Kierownik mgr in?. Janina Michalska, kustosz
tel. +48 89 523-38-74

informacj? wytworzono:

Wydzia? Bioin?ynierii Zwierz?t

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Marzena Frejnagel

data wytworzenia:

04.06.2007r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 1952 razy (w tym z UWM 220 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa